Детско - юношеска школа по хокей на лед "СЛАВИЯ" ice hockey club "SLAVIA"

 

 
Рейтинг: 3.00
(97)
Новини
Глог
Базова
Публикации
Фото Галерия
Анкети
Видео
Форум
Календар
Адреси
Каталог
За контакти
ВръзкиПубликации / П Р А В И Л Н И К

П Р А В И Л Н И К
09.10.09 10:17
ЗА СТАТУТА НА ЛИЦАТА, УЧАСТВАЩИ В ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕЗОН 2009/20109г.
 
 
П Р А В И Л Н И К
 
ЗА СТАТУТА НА ЛИЦАТА,
УЧАСТВАЩИ В ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА
ДЕЙНОСТ И ЗА ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА
НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
СЕЗОН 2009/20109г.
 
 
 
І. Общи разпоредби
 
Чл. 1. С този правилник се определят статутът на лицата, участващи в тренировъчна и състезателна дейност и за трансфер на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по хокей на лед в Република България.
Чл. 2. Състезателите по хокей на лед, редовни членове на спортните клубове, членуващи в лицензираната БФХЛ и картотекирани от нея, по своя статут се определят като състезатели – аматьори или състезатели – професионалисти.
          Чл. 3. (1) “Състезателни права” са правата, които спортен клуб придобива след картотекиране на състезател от БФХЛ. Състезателят е длъжен да извършва състезателна и тренировъчна дейност от името на клуба в който е картотекиран.
          (2) Картотекирането има срок за една спортно-състезателна година.
          Чл. 4. (1) За да бъде картотекиран в друг спортен клуб, състезателят е длъжен да подаде писмена молба до клуба в който е бил картотекиран и до новия клуб в който иска да бъде картотекиран.
          (2) Състезателите – аматьори ненавършили 14-годишна възраст се представляват от своите родители или настойници.
          (3) Състезателите – аматьори от 14 до 18-годишна възраст към подадените молби прилагат изрично писмено съгласие на своите родители или попечители.
          Чл. 5. (1) Извършването на тренировъчна и състезателна дейност на състезатели – аматьори може да се регламентира чрез договори.
          (2) Състезателите – професионалисти извършват тренировъчна и състезателна дейност по трудов договор или по занятие.
          (3) Състезателите, с които спортният клуб е сключил договор, срокът на договора е изтекъл и са изпълнени всички задължения по него, могат да бъдат картотекирани от друг спортен клуб.
          (4) Състезателите - аматьори до 18 годишна възраст, с които не е сключен договор могат да преминат в друг спортен клуб само с разрешение на клуба, който ги е картотекирал през последния състезателен сезон.
(5) Състезателите – аматьори след навършване на 18 годишна възраст са длъжни, ако им бъде предложен да сключат първи професионален договор със спортния клуб, в който са картотекирани за последния състезателен сезон.
          (6) Състезателите – аматьори, които заплащат такса за обучението си на спортния клуб, в който са картотекирани, след приключване на спортно-състезателната година могат да подадат молба да бъдат картотекирани в друг клуб за следващия сезон без да е необходимо разрешение от спортния клуб, в който са били картотекирани.
          (7) Децата от подготвителните групи към БФХЛ не се картотекират и нямат състезателни права по време на тяхното начално обучение.
          Чл. 6. Състезател, член на спортен клуб и картотекиран в БФХЛ , има право на участие в състезателна и тренировъчна дейност за една спортно-състезателна година от името само на един спортен клуб.
          По изключение може да участва в състезателна и тренировъчна дейност за същата спортно-състезателна година и от името на друг спортен клуб в следните случаи:
          (1) Състезател, постъпващ да отбива редовната си военна служба.
          (2) Ученик, които в течение на една учебна година се премести в училище в друго населено място, поради промяна на местоживеенето на семейството му.
          Чл. 7. Състезател по хокей на лед, който сменя клубната си принадлежност е длъжен да върне на спортния клуб, който напуска цялата екипировка, получена срещу документ. При неизпълнение на това задължение състезателните му права се спират от БФХЛ до връщане на екипировката или до заплащане на стойността й.
          Чл. 8. Състезателните права на състезател, член на спортен клуб, подписал договор за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност с него, който отказва да вземе участие в изявите на национален отбор без уважителни причини или лекарска забрана за това, могат да бъдат спрени от БФХЛ за една спортно-състезателна година.
          Чл. 9. (1) Картотекирането се извършва от БФХЛ по предложение на членуващ в нея спортен клуб.
          (2) БФХЛ вписва предложеното лице в отделен регистър и му издава официален документ – състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните на лицето по документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка.
          (3) Спортистите удостоверяват състезателните си права със своята състезателна карта.
          Чл. 10. (1) Възникналите спорове относно състезателни права на състезателите по хокей на лед се разглеждат от комисията по картотекиране на БФХЛ.
          (2) Право да подават жалби и молби до комисията по картотекиране имат само пряко заинтересованите от решението на спора лица /спортни клубове или състезатели/, които могат да доказват твърденията и исканията си с документи.
          Чл. 11. (1) Състезателните права на състезателите – аматьори и състезателите – професионалисти могат да бъдат преотстъпвани за срок не по-малък от един състезателен сезон за участието им в ДСК.
(2) Състезателните права на състезателите – аматьори и състезателите – професионалисти могат да бъдат прехвърлени или предоставени за ползване за определено време на друг спортен клуб с договор за трансфер срещу определена цена, която е предмет на свободно договаряне между двата спортни клуба.
          Чл. 12. Чужди граждани, които законно пребивават дългосрочно в Република България могат да бъдат картотекирани и да придобият състезателни права по предложение на спортен клуб, от името на който искат да се състезават, след представяне на всички необходими документи, изискващи се от Българското законодателство, МФХЛ и БФХЛ.
 
ІІ. Статут на състезатели – аматьори
 
          Чл. 13. (1) “Състезатели – аматьори” са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна професия.
          (2) Състезателите – аматьори могат да бъдат подпомагани в разходите за учението им /стипендии, такси и други/, както и за пътни, дневни, премии и др., свързани със спортната и тренировъчната дейност.
          (3) Състезателите-аматьори имат право да извършват дейности и от друг характер, включително и срещу заплащане.
          Чл. 14. Състезател - аматьор, който е картотекиран в спортен клуб и е подписал договор с него:
          1. при изтичане на договора или прекратяването му по вина на спортния клуб е свободен да подпише договор със спортен клуб по свой избор, без да е необходимо съгласието на спортния клуб, в който е бил картотекиран.
          2. при прекратяване на договора по вина на състезателя, състезателните му права се спират от БФХЛ до изтичане срока на договора и уреждането на финансовите и имуществените отношения между страните.
 
ІІІ. Статут на състезатели - професионалисти
 
          Чл. 15. (1) “Състезатели - професионалисти” са лица, за които спортът е основна професия. Състезателят – професионалист извършва състезателна и тренировъчна дейност по трудов договор или по занятие от името на спортния клуб, с който е сключил трудов договор или договор с нотариална заверка на подписите.
          (2) С договора по ал. 1 следва да се уговорят:
-         Срока на договора;
-         Размера на възнаграждението на спортиста;
-         Застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;
-         Условията и реда за прекратяване на договора;
-         Обезщетения, дължими от неизправната страна;
          (3) При изтичане на договора или прекратяването му по вина на спортния клуб, състезателят е свободен да подпише договор със спортен клуб по свой избор.
          (4) При прекратяване на договора по вина на състезателя, състезателните му права се спират от БФХЛ до изпълнението на финансовите и имуществените задължения между страните.
 
ІV. Трансфер на състезатели права на състезатели по хокей на лед
 
          Чл. 16. “Трансферът на спортисти” е нормативно регулиран акт за промяна на клубната принадлежност и състезателните права на спортистите.
          Чл. 17. (1) Трансфер на спортисти - състезатели по хокей на лед се осъществява чрез договор за трансфер, като спортният клуб, придобил след картотекирането на спортиста състезателните му права се задължава да прехвърли или предостави ползването им за определено време на друг спортен клуб срещу определена цена, която е предмет на свободно договаряне между страните.
          (2) Договорът за трансфер се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите като извършеният трансфер се вписва в регистъра за трансферите при БФХЛ.
          Чл. 18. Трансферът на състезателните права на състезатели по хокей на лед, възникнал на основание сключен трудов договор се извършва при спазванеразпоредбите и изискванията на Кодекса на труда в Република България.
 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
1. Всички възникнали спорове и неуредените в този правилник хипотези ще се решават от УС на БФХЛ при спазване на българското законодателство.
 
2. Всички състезатели по хокей на лед и спортни клубове членове на БФХЛ са длъжни да спазват Закона за физическото възпитание и спорта, Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и този правилник.
 
3. Този правилник отменя правилника за уреждане на състезателните права на състезателите по хокей на лед – аматьори и професионалисти от 31.07.2002 г.
 
4. Този правилник влиза в сила след утвърждаването му от Управителния съвет на БФХЛ на 13.09.2006 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н А Р Е Д Б А
 
 
 
 
 
Н А Б Ф Х Л З А С Е З О Н 2009/2010 год.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
 
1. Държавните първенства и турнири имат за цел:
а/ състезателите в условията на спортната борба да усъвършенстват спортното си майсторство.
б/ треньорите на база постигнатите резултати да променят и усъвършенстват учебно тренировъчния процес.
в/ да се популяризира хокея на лед и се разшири географията на този спорт у нас.
2. Държавните първенства и турнири имат за задача:
а/ да стимулират развитието на детско-юношеския спорт в Р.България.
б/ треньорите на националните отбори да направят реална преценка при подбора на националните състезатели за участие на първенства на МФХЛ.
в/ да се даде възможност за изява на млади и талантливи състезатели.
г/ да се излъчат Държавни шампиони в различните възрастови групи
 
 
ІІ. ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ
 
1.       Държавно първенство мъже
2.      Държавно първенство юноши младша възраст – до 16г.
3.      Държавно първенство юноши старша възраст – до 18г.
4.      Държавно първенство деца – до 14г.
5.      Държавно първенство деца – до 12г.
6.      Купа "Република България" мъже
7.      Държавно първенство жени
8.      Държавно първенство ин-лайн хокей
9.     Турнири на БФХЛ – деца – “Златен стик”, крос-айс подготвителни групи
 
 
ІІІ. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
 
1. Държавните първенства и турнири се ръководят от УС на БФХЛ и помощните органи: Съдийска колегия и Дисциплинарна комисия.
2. Регламента за провеждане на Държавните първенства и турнири се изготвя според Спортния правилник на МФХЛ и се приема от УС на БФХЛ.
3. УС на БФХЛ единствено може да променя и допълва настоящата НАРЕДБА
4.Съдийската колегия определя съдийския наряд .
5. УС на БФХЛ определя дежурния делегат.
6. Дейността на Съдийската колегия се контролира от УС на БФХЛ.
7. При провеждане на срещите по хокей на лед, съдиите и Дисциплинарната комисия се ръководят от Съдийския правилник на МФХЛ.
8.Ръководителите на стадионите осигуряват нормални условия за провеждане на срещите, съгласно изискванията на Правилника по хокей на лед.
9. БФХЛ осигурява охраната и медицинското обслужване на срещите от държавните първенства и турнири, залегнали в НАРЕДБАТА
 
 
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 
1. Право на участие имат всички хокейни клубове, членове на БФХЛ и техните отбори, които са представили писмена заявка, редовна картотека и са заплатили членски внос, както и да отговарят на следните минимум изисквания на БФХЛ :
  - Да има спортна база, където ще осъществява програмата си, както и договор за ползването на тази база, ако не е собствена.
2. Възрастови групи :
     а/ подготвителни групи - деца. до 10 години и по-малки
     б/ деца – до 12г.
     в/ деца – до 14г.
    г/ юноши - младша възраст – до 16 г.
     д/ юноши – старша възраст – до 18 г.         
     е/ мъже – навършили 16 годишна възраст.
     ж/отнася се към датата на картотекиране
3. Състезател от по-долна възрастова група има право да участва в следващата по-горна възрастова група след представен и подписан формуляр по образец, приложен към Наредбата. Формуляра за участие в по-горна възрастова група се представя при картотекирането.
4. Право на участие имат чуждестранни състезатели, изпълнили условията на МФХЛ и българсното законодателство.
 
 
V. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ И КАРТОТЕКИРАНЕ
 
1. Писмени заявки за участие в Държавните първенства и турнири във всички възрастови групи могат да подават хокейни и спортни клубове, членове на БФХЛ.Краен срок за заявки за участие в ДП за всички възрастови групи е 14.09.2009г.
2. Картотекирането на отборите, участващи в Държавните първенства и турнири на БФХЛ става след представяне на следните документи:
а/заверен от клуба списък на състезателите и треньорите, включващ трите имена, ЕГН, основния и резервния цвят на екипа на отбора,
          б/състезателен картон със снимка и печат за периодичен годишен медицински преглед, издаден от лицензирани медицински заведения. За деца и юноши младша възраст - заверен от личния лекар талон за медицински преглед с разрешение за спортуване.
в/за юноши и деца - лична карта или акт за раждане,
г/всеки отбор може да картотекира чуждестранни състезатели без ограничение на броя им след представяне на валидна международна трансферна карта, според изискванията на МФХЛ и българското законодателство. Същата трябва да бъде представена до крайния срок за картотекиране на състезателите.
Забележки:
      -   Допълнително картотекиране се разрешава през целия сезон, съобразно изискванията на БФХЛ, с изключение на мъжките отбори.
-         При нужда, БФХЛ си запазва правото да изисква копие от личната     карта или акта за раждане на отделни състезатели.
      - Картотекирането става съгласно изискванията на трансферния правилник.
-         Краен срок за картотекиране на всички възрастови групи е 28.09.2009г.
-         Клубове, участващи в ДП с мъжки отбор са длъжни при картотекирането да представят подписан договор за ползване на база, ако нямат собствена такава.
 
VІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
 
1. БФХЛ заплаща таксите за лед за провеждане на срещите от Държавните първенства и турнири за всички възрастови групи, организирани от БФХЛ, както съдийските и медицински такси, без мъже.
2.  Държавното първенство за мъже се организира от БФХЛ, която заплаща съдийските и медицински такси и охраната. Клубовете, домакини на срещи от ДП мъже заплащат таксите за лед.
3. БФХЛ осигурява наградните купи, флагчета и индивидуални награди на всички прояви, организирани от нея.
 
VІІ. РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И КЛАСИРАНЕ
1. Държавните първенства по хокей на лед за всички възрастови групи се провеждат по 3 точкова система, според съдийския правилник на МФХЛ.
2. Държавното първенство мъже ще се проведе при минимум 20 изиграни мача. Програмата се изготвя от БФХЛ според класирането от изминалото първенство и според Спортния правилник на МФХЛ, като отборите редуват домакинствата си.
3. Класирането се определя по броя на спечелените точки. В случай на равенство на точките на два или повече отбора, класирането става по следните правила:
          а/класирането се определя от спечелените срещи изиграни по между им,
б/ако съществува равенство на спечелените срещи, решаващ е броя на спечелените точки от изиграните срещи по между им,
в/ако съшествува равенство на точките на всички тези отбори или на някои от тях тогава решаваща е по-добрата голова разлика между тях,
г/ако тези отбори имат и еднаква голова разлика, решаващ е броят на вкараните голове между тях,
          д/ако все още съществува равенство, тогава е валидна головата разлика от всички изиграни срещи в групата,
          е/ако тези отбори имат и еднаква голова разлика от всички срещи, то отборът с по-голям брой вкарани голове има предимство.
4. Държавното първенство за юноши - старша възраст ще се проведе при минимум изиграни 20 мача.. Програмата за срещите се изготвя от БФХЛ, според класирането от изминалото първенство и според спортния правилник на МФХЛ. Класирането става по горе определените правила в т 3.
5. Държавното първенство за юноши - младша възраст ще се проведе при минимум 20 мача. Програмата за срещите се изготвя от БФХЛ, според класирането от изминалото първенство и според спортния правилник на МФХЛ. Подреждането става по горе определените правила в т 3.
6. Държавното първенство за деца ще се проведе при минимум изиграни 20 мача.. Програмата за срещите се изготвя от БФХЛ, според класирането от изминалия сезон и според спортния правилник на МФХЛ. Класирането става по горе определените правила в т 3.
При срещите между деца играта е безконтактна и времетраенето на третините е 15 мин. Всички мачове от това първенство ще се играят само в събота и неделя, като последния за деня мач трябва да започне най-късно в 19.30ч.
7. Купа Република България мъже ще се играе в един кръг по системата всеки срещу всеки.
Класирането става по горе определените правила в т 3.
Забележка: При равен резултат важат правилата на спортния правилник на МФХЛ.
8. Държавното първенство за жени ще се проведе според утвърдените от УС на БФХЛ правила за провеждане на ДП – жени.
9. Турнирите на БФХЛ за деца до 10 год. ще бъдат минимум  5 и ще се играят по правилата на МФХЛ - “ крос айс “.
10. Държавно първенство по инлайн хокей ще се проведе според утвърдените от УС на БФХЛ правила за провеждане на ДП – ин-лайн хокей.
 
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. При започване на среща всеки отбор е задължен да представи минимум брой, редовно картотекирани състезатели, както следва по възрастови групи:
-         мъже - минимум 15/петнадесет/ състезатели + 2/двама/ вратари
-         деца, юноши младша и старша възраст 10/десет/ състезатели + 1/един/ вратар
-         деца, до 10 год. 8 /осем/ състезатели + 1 /един/ вратар
2. Отбор, непредставил преди началото на мача коректен брой играчи според Раздел VIII т.1 му се отнемат две точки от общия сбор на спечелени точки до момента.
3. При три нарушения на Раздел VIII т. 1 отборът няма да участва в разпределението на средствата за подпомагане на клубовете от МФВС.
4. При създали се лоши неблагоприятни атмосферни условия, технически повреди и др. преди началния час за провеждане на срещата или по време на срещата, които възпрепятстват провеждането или продълженията, се дават тридесет минути за отстраняване на повредите.След изтичане на този срок, Съдията прекратява срещата и резултата се анулира. След насрочване на нова дата отборите се уведомяват писмено, най-късно три дни преди срещата.
5. Среща може да бъде отложена и при официално обявяване на епидемия или при масово отравяне, но само при представяне на документи заверени от медицинско заведение, следствие на което, отборът е останал с по-малко от необходимия минимум брой играчи. Документите трябва да бъдат представени в офиса на БФХЛ не по-късно от 48 часа преди срещата, в противен случай се присъжда служебна победа на не провинилия се отбор.
6. Съдията не разрешава да започне среща при наличието на нередовен състезател. Той прекратява срещата според правилника ако нередовен състезател не изпълни неговите разпореждания.
7.Дежурният делегат не разрешава среща да започне без дежурен лекар, а при мъжките мачове и без охрана.
8. Служебен резултат се присъжда при следните нарушения:
а/отбор, неявил се на среща от Държавните първенства или турнири,
б/отбор, който по време на игра не може да представи на леда коректен брой играчи поради наказания, нараняване и други,
в/ако наказан или нередовен състезател, както и ръководител на отбор не изпълни разпореждане на Съдията съгласно Правилника по хокей на лед,
9. Ако отбор откаже да продължи среща то той се изважда от първенството и подлежи на допълнителни санкции.
Забележка:
     - При втори случай по раздел VIII т.8 а/, в рамките на една спортно-състезателна година, провинилия се отбор се изважда от първенството или турнира, като всички резултати до момента се анулират.
10. При служебен резултат се присъждат три точки на непровинилия се отбор и голово съотношение 5 : 0 плюс отбелязаните от непровинилия се отбор голове до момента на прекъсване на срещата,а отбелязаните от провинилия се отбор голове се анулират.
11. Подаване на контестация:
     а/след завършване на спорната среща е необходимо на обратната страна на протокола ръководителят на претендиращия отбор да запише, че ще бъде подадена контестация,
     б/претендиращият отбор внася такса от 100/сто/ лева в касата на БФХЛ.
     в/контестация за отделна среща може да се подаде най-късно до 17.00 ч. на следващия работен ден след завършването и, при спазени условия а/ и б/ и представена квитанция за внесената такса,
     г/контестацията се подава писмено /задължително озаглавена "КОНТЕСТАЦИЯ"/ до Дисциплинарната комисия към БФХЛ, която я разглежда и уведомява писмено отборите за решението си в седем дневен срок от получаването и. В случай, когато програмата на първенството, плей - офи или купа Р.България изисква бързо решаване на контестация. Дисциплинарната комисия е задължена да обяви решението си не по-късно от четири часа преди началото на следващата среща,
     д/при уважаване на контестацията внесената такса от 100 /сто/лв. се връща,
    е/отбор, напуснал срещата или станал причина за прекратяването и няма право на контестация.
12. Състезатели, родени след 31.12.1974 г. участват задължително с минимум визьор.
13. Всички клубове носят отговорност за застраховане на състезателите си.
14. Отборите са задължени да представят на секретаря /по негово искане/ тимов лист/по образец/ попълнен четливо с имената и номерата на играчите, капитана и асистента, тридесет минути преди определения час за започване на срещата.
15. Отборите са задължени по време на мачовете да носят еднакви фанелки. При еднакви цветове на фанелките, отборът домакин е длъжен да ги смени.
16. Ръководителите и треньорите на отборите са задължени да носят състезателните картони за деца, юноши на отбора за проверка. При мъже - списък приложен към картотеката с подпис и печат на БФХЛ. Преди започване на срещата пред-състезателния медицински преглед на състезателите се представя на дежурния лекар. При отказ, отбора /състезателя/ се счита за нередовен и се прилагат съответните санкции.
17. Състезател, изтърпяващ наказание за една и повече срещи няма право да се явява на леда и на пейката на състезателите преди, по време на срещата и след това, до изтичане на наказанието му.
18. Отборът - домакин е този, който е посочен на първо място в програмата.
19. Спортен клуб, подал заявка за участие в Държавно първенство или турнир не вземе участие в тях по неуважителни причини подлежи на санкции, които се определят от УС на БФХЛ.
20. УС на БФХЛ си запазва правото на промяна на датата и часа на срещата, но не по-късно от четиридесет и осем часа преди срещата.
 
 
 
IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
1. Всички други състезания и турнири, приятелски срещи по хокей на лед не упоменати в настоящата Наредба, ще са изцяло за сметка на организаторите им.
2.За всяка своя спортна проява съответният клуб трябва да координира действията си с БФХЛ.
3. Състезатели, които имат съдийски права нямат право да съвместяват и двете функции – на съдия и състезател в съответната възрастова група.
 
 
Настоящата Наредба се прие на редовно заседание на УС на БФХЛ, проведено на 24.08. 2009 г.
 
Добромир Кръстев ................................   
 
Красимир Кръстев   ..............................
 
Ангел Миленков .................................
 
Георги Миланов .................................
 
Димитър Моллов ................................
 
Димитър Димитров ...............................
 
Пламен Веселинов ................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОПЪЛНЕНИЕ
КЪМ НАРЕДБА НА БФХЛ ЗА СЕЗОН 2009/2010
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ПО ИН-ЛАЙН ХОКЕЙ
 
По раздел VII
Точка 10 – Държавното първенство по ин-лайн хокей за мъже ще се проведе в 1 кръг по системата всеки срещу всеки. Ще се спазват правилата за провеждане на мъжки първенства на МФХЛ. Класирането става по горе определените правила в т.2.
Точка 11 – Държавното първенство по ин-лайн хокей за юноши ще се проведе в 1 кръг по системата всеки срещу всеки. Ще се спазват правилата за провеждане на юношески първенства на МФХЛ. Класирането става по горе определените правила в т.2.
По раздел VIII
Точка 10 – При започване на среща всеки отбор е задължен да представи минимум брой, редовно картотекирани състезатели, както следва по възрастови групи:
- мъже – минимум 8 +1 /осем състезатели плюс един вратар/
- юноши – минимум 8 +1 /осем състезатели плюс един вратар/
По раздел V
Точка 3 – Картотекирането на отборите, участващи в Държавните първенства по ин-лайн хокей става след представяне на следните документи:
а/ заверен от клуба списък на състезателите и треньорите, включващ трите имена, ЕГН и основния и резервния цвят на екипа на отбора – краен срок 10.06.2010 г.
б/ предсъстезателен медицински преглед.
в/ картотеката на състезателите по хокей на лед за сезон 2009/10 важи и за ин-лайн хокей.
г/ състезател, участвал в Държавните първенства по хокей на лед от името на един клуб може да участва в друг клуб /само един/ в Държавните първенства по ин-лайн хокей .
По раздел IV
Точка 4 – Възрастови групи за сезон 2009/2010 по ин-лайн хокей
-         юноши – родени 1997-2001г.
-         мъже – родени 1996 и по-възрастни.
 
Забележка: Състезатели, които имат съдийски права нямат право да съвместяват и двете функции – на съдия и състезател.
 
 
 
 
 
 
 
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1248